Общи условия на "Пулс медикал" ЕООД

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН АПТЕКА ПУЛС / https://apteka.puls.bg

1. ПРЕДМЕТ С настоящите Условия, се определят взаимоотношенията на Аптека Пулс ("Пулс медикал" ЕООД), наричани по-долу за краткост "Доставчик", с Клиенти, възникващи по повод сключване на договор за продажба на стоки от разстояние през електронен магазин Аптека Пулс https://apteka.puls.bg (наричан apteka.puls.bg)

"Пулс медикал" ЕООД е собственик на лиценза за търговия на дребно с лекарствени продукти без лекарско предписание в интернет, на сайта apteka.puls.bg, извършващ дейността си като интернет-магазин.

Настоящите Общи условия обвързват всички Клиенти. Ползвайки услугите на сайта apteka.puls.bg, избирайки стока посредством линк или бутон на страницата, Клиентът се съгласява, приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

2. ДЕФИНИЦИИ

Навсякъде в тези Условия следните думи и изрази, когато започват с главна буква (включително и когато са членувани и/или употребени в множествено число), ще имат посочените в този член значения, освен когато контекстът изисква друго:

2.1. Договор за продажба на Стока от разстояние - договор, сключен въз основа на предложение от страна на Доставчика чрез уеб сайт apteka.puls.bg, при който от датата на отправяне на предложението до сключването на договора страните не са във физически контакт помежду си.

2.2 Клиент/Потребител - всяко физическо лице, навършило 18 години, съгласило се с настоящите Общи условия, което използва Страницата по какъвто и да е начин, включително, но не само, като я разглежда, прави поръчки през нея, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез нея.

2.3. Уеб Сайт/Интернет Страница/Страница- домейна apteka.puls.bg e собственост на Доставчика.

2.4. Акаунт - раздел от Уеб Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта (Поръчки, фактури и др.)

2.5. Поръчка или Заявка - електронен документ, представляващ комуникационна форма между Доставчика и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Доставчика през Сайта намерението си за купуване на Стоки от Електронен магазин Аптека Пулс.

2.6. Продукт(-и) /Стока(-и) - всеки предмет на договор за продажба от разстояние, сключен между Купувача и Доставчика през Електронен магазин Аптека Пулс, който се предоставя на Клиента срещу заплащане.

2.7. Кампания - всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на онлайн аптеката apteka.puls.bg, марката на Доставчика или определени Стоки, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Доставчика.

2.8. Електронен магазин Аптека Пулс медикал/онлайн аптека -способ за електронна търговия посредством Уеб Сайта, чрез който се сключва договор за продажба на Стока от разстояние.

2.9.Настоящите Общи условия имат задължителна сила за Доставчика и за потребителите на Интернет-магазина. При попълване на електронна форма за регистрация и/или извършване на изявление за поръчка, чрез отбелязване в полето "приемам Общите условия", потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и декларира, че е запознат и приема настоящите Общи условия.

2.10.Идентифициране на потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог-файлове на сървъра на Сайта - apteka.puls.bg, и/или съхранение на IP адреса на потребителя, както и всяка друга информация необходима за идентифицирането на потребителя.

3. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Наименование: "Пулс медикал" ЕООД

ЕИК: 206862757

Седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Слатина, бул. Брюксел 1, пк 1540

Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG206862757

Адрес на обекта Аптека пулс в Хипермаркет Хит Младост: гр. София, р-н Младост, бул. "Александър Малинов" №75.

Телефон за контакт: ……..

e-mail: [email protected]

Адрес за кореспонденция: гр. София, р-н Младост, бул. "Александър Малинов" №75.

Номер и дата на издадено разрешение за аптеката: АП-2407/01.02/2022г.

Ръководител на аптеката: Михаела Александрова Циброва

4. НАДЗОРНИ ОРГАНИ:

4.1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,

тел. 02/91-53-515, 02/91-53-519

факс 02/91-53-525

Email: [email protected]

Уеб сайт: www.cpdp.bg

4.2. Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Email: [email protected]

Уеб сайт: www.kzp.bg

4.3. Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: София 1000, бул. "Витоша" №18

Телефон: (02) 935 61 13

Факс: (02) 980 73 15

Email: [email protected]

Уеб сайт: www.cpc.bg

4.4. Изпълнителна агенция по лекарствата

БЪЛГАРИЯ, София 1303, ул. Дамян Груев 8

тел.: +359 2 8903555; факс: +359 2 8903434

e-mail: [email protected] Уеб сайт: www.bda.bg

5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

5.1.Стоките/продуктите, намиращи се на Сайта не представляват правно обвързваща оферта за Клиентите. Те представляват демонстративен онлайн каталог, съдържащ описание на продуктовата линия на Доставчика.

 • За да закупи стока от онлайн аптеката, Клиентът трябва:
 1. Да попълни правилно и точно електронната форма за регистрация и/или да извърши изявлението за поръчка;
 2. Да се съгласил и приеме настоящите Общи условия;
 3. Да посочи точен и валиден телефонен номер, имейл адрес и адрес за доставка;
 4. Да потвърди поръчката;
 5. Да осигури достъп и възможност за получаване на избраната стока;
 6. Да заплати стойността на направената поръчка.

5.3.След натискане на бутона "Потвърди Поръчка", Клиентите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в Модул "Пазарска количка". Това действие има правно-обвързваща сила. Потребителят получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. apteka.puls.bg може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон и/или електронна поща. В случай, че бъде отказана поисканата по-горе информация, това автоматично води до отказ на поръчката с или без допълнително уведомление.

5.4. След извършване на поръчката Клиентът получава автоматично потвърждение на посочен от него имейл адрес. От този момент заявката се счита за приета и подлежи на изпълнение от страна на apteka.puls.bg. В случай на невъзможност за изпълнение на част от поръчката или цялата поръчка, Клиентът ще получи допълнителен имейл или обаждане на посочения телефон.

5.5. Доставчикът има право да не достави част или всички Продукти от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи Доставчикът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона, като единствената отговорност на Доставчика е да върне евентуално получената предварително цена на Продукта.

5.5. Договорът за продажба от разстояние между Доставчика и Клиента се смята за сключен към момента на получаването на уведомление от страна на Клиента на електронната му поща, че Продуктът от Поръчката е готов за изпращане.

5.6. Неразделна част от Договора за продажба, сключен между Клиента и Доставчика, са настоящите общи условия и Общи условия за ползване на сайта apteka.puls.bg.

5.7. Характеристиките на предлаганите стоки са посочени в страницата при представяне на всеки продукт.

5.8. Доставчикът си запазва правото да коригира евентуални технически грешки и/или пропуски в информацията, предоставена за съответен продукт. Доставчикът уточнява, че описанията и снимките към съответните артикули имат само илюстративен и насочващ характер, поради което доставените продукти могат да се различават по вид и/или по характеристики. Задължение на Клиента е при получаване на продукта да провери дали последният съответства по характеристики с придружаващите го документи. В случай, че при несъответствие Клиентът не уведоми незабавно след доставката на стоката Доставчика, се приема, че стоката съответства с описанието в сайта по характеристики, цени и др.

5.9.Доставчикът препоръчва на Клиентите си да се консултират с личен лекар и/или друго квалифицирано медицинско лиже, преди да използват стоките, предлагани на Сайта или преди вземане на решение да последва публикуваните в Сайта статии, информационни карета, коментари в чатовете в реално време или друга информация, предоставена им от Сайта, независимо по какъв ред. Информацията за стоките е представена единствено като листовка за начина на използване на медикамента, предоставен от производителя. Пълнотата и достоверността на информацията не е гарантирана от страна на Доставчика. Съдържанието в сайта не препоръчва прилагането на самолечение на здравни проблеми.

5.10.При възникнал здравословен проблем следва незабавно да се консултирате в Вашия личен лекар, лекар специалист или фармацевт. В никакъв случай не възприемайте дадената Ви чрез Сайта информация като абсолютно достоверна и правилна, дори и същата да се окаже такава. Предоставената информация на Сайта няма характер на медицинска консултация и не цели даването на подобна. Същата не съставлява ръководство за самолечение и в никакъв случай не замества и не може да замести медицинската консултация, диагностика или лечение, предоставяни от квалифициран лекар. Тя има чисто информативен характер и цели единствено да Ви осигури още един информационен източник, наред с много други подобни.

5.11.Чрез настоящия Сайт Доставчикът не осъществява предлагане и продажба на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание.

5.12.Никоя част от Сайта и приложенията й не съставлява и не следва да се възприема като предложение от страна на Доставчика за сключване на договор за продажба на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание или други продукти. Всяко тълкуване на текстове от настоящите Общи условия в обратен смисъл няма да има обвързващо действие спрямо Доставчика. Доставчикът не приема поръчки за подобни продажби на лекарствени продукти.

6. ДОСТАВКА

6.1. В срок до 7 /седем/ работни дни от получаване на съгласие чрез средствата за комуникация и сключване на договора за продажба на Стоки от разстояние, Доставчикът доставя чрез куриерска фирма Спиди или Еконт Експрес ООД пратка, съдържаща Стоката. При получаване на пратката, Клиентът се задължава да се легитимира пред куриера с личната си карта, след което да подпише талона за доставката и да предаде един екземпляр на куриера. В случай, че Клиентът не бъде открит на посочения от него адрес 2 (два) или повече пъти се счита, че Клиентът се е отказал от договора за продажба на Стоки от разстояние.

Доставчикът не носи отговорност за закъснение на доставката в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на поръчката Доставчикът не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

Всички поръчки са с включена опция преглед. Ако при получаването на Вашата поръчка, тя е с нарушена или разкъсана опаковка, поради неправилно транспортиране, рекламацията ще бъде уважена единствено в присъствието на куриера. В случай че приемете пратката на своя отговорност и не предявите своите претенции за транспортно увреждане пред куриера, рекламацията се счита за недействителна.

6.2.По отношение на всеки потребител по смисъла на § 13, т. 1 от ЗЗП и на §6, т.6 от ЗПЦСЦУПС, е в сила законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба за срок от две години. При несъответствие на стоката с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от Доставчика да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.

6.3.Рекламации се приемат в писмен вид на Уеб Сайта и на адреса на управление на Доставчика - в устна форма или в писмен вид (с попълнен Формуляр за предявяване на рекламации). При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт. Когато продавачът удовлетвори рекламацията, той издава за това акт, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на потребителя.

6.4 Използването на услугите на Електронен магазин apteka.puls.bg може да бъде извършвано единствено за лични/нетърговски цели.

6.5.Доставчикът ще извършва доставката на Продуктите само на територията на България. Цените за доставка са подробно описани ТУК.

6.6. При отказ от получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че потребителят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Ако потребителят е направил превод по сметката на Доставчика Доставчикът възстановява на потребителя платената сума в срок до 7 работни дни.

7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

7.1.Права и задължения на Клиента:

7.1.1. Клиентът има право:

 • да преглежда стоките, техните характеристики, цени и условия на доставка;
 • да поръчва стоки от електронен магазин apteka.puls.bg при реда и условията, посочени в настоящите Общи условия.
 • да получи поръчаната стока/стоки на посочен от него адрес за доставка
 • да получава информация относно статуса на собствената си поръчка;
 • да провери съдържанието на поръчката си преди да я приеме от куриерската фирма.

7.1.2. Клиентът няма право да използва сайта за изпращане на каквито и да е материали, чието съдържание е противозаконно, невярно, подвеждащо, заплашително, подстрекаващо, оскърбително, позорящо, клеветящо, или такова, което би нарушило закона и добрите нрави. В противен случай Клиентът носи пълна отговорност за причинени на Доставчика вреди.

7.1.3. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата му;

7.1.4. Клиентът се задължава:

 • да предостави вярна и точна информация и лични данни, изисквана при поръчката;
 • да заплати цената на поръчаните стоки, посочена при потвърждаване на поръчката;
 • да осигури възможност стоката да бъде получена на посочения адрес за доставка;
 • да заплати стойността на транспортните разходи за доставката

7.2.Права и задължения на Доставчика

7.2.1.Доставчикът има право:

 • да получава в срок всички дължими суми за закупените стоки и тяхната доставка;
 • по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните стоки и цени;
 • да получи от Клиента данни за извършване на доставката
 • да изпраща на Клиента, при съгласие от негова страна, по поща, по телефон, чрез кратки текстови съобщения (sms, електронна поща или други форми на съобщения) или чрез други средства за адресирана реклама информация, относно актуални промоции, специални оферти, нови продукти и всякаква друга информация, отнасяща се до него като Клиент;
 • по всяко време, без уведомяване на Клиента, когато последният ползва сайта в нарушение на настоящите условия, както и по своя преценка да прекратява достъпа на потребителя до сайта.

7.2.2. Доставчикът се задължава:

 • да достави на Клиента поръчаните от него стоки в срок и при условията за доставка, публикувани в този уеб сайт и настоящите Общи условия.

8. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ОТ СТРАНА НА КЛИЕНТА

8.1. Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за продажба на Стоки от разстояние и да върне предоставената му Стока в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. В рамките на горепосочения срок Клиентът е длъжен да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност.

8.2. Отказът на Клиента от сключения договор за продажба на Стоки от разстояние следва да бъде направен по следния начин и при следните условия:

а/ Клиентът следва предварително писмено да информира Доставчика, че се отказва от договора, на следния имейл адрес: [email protected]

б/Срокът от 14 дни се счита за спазен, ако писменото уведомление е било изпратено преди изтичането на съответния срок.

в/ В същия срок Клиентът следва да изпрати съответната Стока по куриер с обратна разписка, в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка и придружаващата я документация и без увреждания на адреса за кореспонденция, посочен по-горе.

г/ Всички транспортни и други разходи по връщането на Стока са изцяло за сметка на Клиента. До момента на обратното предаване на Стоката от страна на Клиента на Доставчика, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от Клиента. В случай на загубване или погиване на Стоката преди получаването й от Доставчика, Клиентът дължи обезщетение в размер на нейната цена, съгласно действащия ценоразпис на Доставчика.

8.3. След получаване на върната стока и прегледа й, Доставчикът възстановява на Клиента заплатената от Клиента сума (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Клиента начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Доставчика) не по-късно от 30 (тридесет) дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора.

8.4.В случаите, когато Клиентът не е изпълнил изискванията за връщане на предоставените стоки Доставчикът има право да задържи връщането на заплатените суми на Клиента докато не получи обратно Стоките.

8.5.Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

 • при доставка на Продукти, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 • при доставка на запечатани Продукти, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 • при всички други случаи, предвидени със закон.

9. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

9.1. Цените на Продуктите, обявени в Платформата, са крайни, обявени са в лева и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

9.2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка.

9.3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

9.4. Доставчикът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Продукти въз основа на информацията, предоставена от Клиента.

9.5. Доставчикът издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока, предлагана от Електронен магазин Аптека Пулс. Клиентът е съгласен да получава такава фактура по електронен път чрез качването ѝ в Акаунта му.

9.6.Характеристиките или цените на продуктите, описани в Електронен магазин Аптека Пулс, могат да бъдат променяни от Доставчика по всяко време.

9.7. Когато е предложен продукт с намалена цена и е маркиран като промоционален, офертата е валидна до срока, посочен към промоционалната оферта, или до изчерпване на наличните количества - което от двете събития настъпи първо. В случай на изчерпване на наличните количества на промоционалния продукт, Доставчикът има право да прекрати промоцията предсрочно или да предложи нова при същите или различни условия.

9.8. "Промоциите и други преференциални условия, обявени в Електронен магазин apteka.puls.bg, са валидни само за електронния магазин/сайта apteka.puls.bg и могат да се различават от промоциите и преференциалните условия във физическия обект "Аптека пулс" на "Пулс медикал" ЕООД.

10. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

10.1. Съдържанието в интернет сайта включително, но не само лога, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание са изключителна собственост на Доставчика.

10.2. Доставчикът има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта, независимо дали са негови собствени, или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

10.3. Нищо в сключения между Доставчика и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на Доставчика последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително, но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Сайта или описанията на Продуктите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Сайта съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на Доставчика върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на Доставчика.

11. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

11.1. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Клиента или неговата банка, по повод на самата транзакция.

11.2. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство или такова извън контрола на страните. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

11.3. Доставчикът не носи отговорност при невярна информация, посочена от производителя за характеристиките на предлаганите в сайта стоки.

11.4. В случай на препратки към сайтове на трети страни. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието, правилата за защита на личната информация и сигурността на такива сайтове.

11.5.Доставчикът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват закупените стоки.

11.6.Доставчикът има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на Сайта.

11.7.Доставчикът има право по всяко време, без уведомяване на потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите Общи условия, както и по преценка на Доставчика да прекрати, спре или промени предлаганите стоки.

11.8.Доставчикът не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на продуктовата гама, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Сайта.

11.9.Доставчикът не носи отговорност за изчерпване на складовите наличности.

11.10.Доставчикът не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя.

11.11.Доставчикът не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причина извън контрола й.

12. Политика за защита на личните данни

12.1. Събиране на лични данни

12.1.1. При поръчка за сключване на договор от разстояние Клиентът предоставя доброволно необходимите лични данни и се съгласява същите да бъдат събрани, обработвани, използвани и съхранявани от Доставчика за целите на договора за продажба от разстояние съгласно настоящите Общи Условия.

12.1.2. При поръчка Клиентът собственоръчно въвежда всички свои лични данни, необходими за сключване на договора. Клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна.

Клиентът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че Клиентът предостави неверни, непълни или неточни данни или в същите не са отразени настъпили последващи промени в указаните за това срокове Доставчикът не носи отговорност за неточно изпълнение на договора.

12.2.1.Видове лични данни събирани от Доставчика:

а/При регистрация на акаунт в сайта и при закупуване на продукт - име, адрес, телефонен номер, email, начин на комуникация, информация за банкова карта и др.

б/При издаване на фактура-допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба.

12.2.Съхранение и обработване на данни

12.2.1.Доставчикът обработва лични данни на Клиентите с цел изпълнение на задълженията на Доставчика като страна по договор за продажба на стоки и с цел предоставяне по-качествени и по-разнообразни продукти.

12.2.2.Клиентските данни се съхраняват при спазване на изискванията на българското и европейското законодателство. Същите се обработват единствено на територията на Република България, само за срока и за целите, за които са предоставени.

12.2.3.Данните се съхраняват за период, необходим за изпълнение задълженията на Доставчика по договора, след което същите се изтриват или деперсонализират, освен ако нормативен акт изисква съхранението им за по-дълъг период.

12.3. Предоставяне на данни на трети страни

Доставчикът има право да предоставя събираните, обработвани и съхранявани за целите на договора за продажба данни на Клиента на трети лица - администратори или оператори на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, с цел изпълнение задължението на Доставчика по сключени договори за доставка на Стока, или събиране на вземания, дължими за доставените Стоки, както и за изпълнение на законови задължения.

12.4. Защита на личните данни

Администраторът предприема необходимите мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личните данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване, както и мерки за установяванеидентичносттанаклиента. Мерките включват, но не се ограничават до: парола на админ панел, парола на база данни, ssl сертификат с криптирана връзка, firewall на сървъра от хостинг провайдъра.

12.5. Права на Клиента относно лични данни

Клиентът има право да провери точността, пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригира.

Клиентът има право да оттегли съгласието си за обработване на лични данни, да възрази срещу тяхното обработване или да поиска данните му да бъдат изтрити, като изпрати мейл на [email protected].

12.6. Бисквитки

Търговецът има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Бисквитките/Cookies/ са малки файлове с информация, които се запазват в интернет браузър или твърд диск на Клиента при посещение на сайта. Бисквитките позволяват на Доставчика да подобрява сайта, така че да съдържа максимално полезна за Клиента информация.

13. Други

Във всеки момент Доставчикът има право да изисква от Клиента да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията/поръчката обстоятелства и лични данни.

Клиентът няма право да използва чужда лична информация (чуждо име, чужд адрес, e-mail, чужда кредитна карта и т.н.).

14. ВЛИЗАНЕ В СИЛА и ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

14.1. Настоящите Общи условия влизат в сила на 26.10.2022 г. и са задължителни за всички Клиенти на електронен магазин apteka.puls.bg. Клиентите се считат за уведомени и изразяват съгласието си със същите преди извършване на заявката за покупка от електронния магазин.

14.2. Всяко използване на Сайта означава, че Клиентът (а) се е запознал внимателно с общите условия за използването му и (б) се е съгласил да ги спазва безусловно. В случай, че не приема Общите Условия, Клиентът следва да не използва този уеб сайт.

14.3. Общите условия могат да бъдат променяни и допълвани едностранно от Доставчика по всяко време, както и ако промените се налагат по силата на влязъл в сила нормативен акт. Тези промени влизат в сила незабавно.

14.4. При промяна на настоящите Общи Условия Доставчикът се задължава да ги публикува на Интернет страницата си aptekamedea.bg. Изменените Условия влизат незабавно в сила и стават задължителни за Клиента от момента на публикуването им на Страницата.

15. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

При прилагането и тълкуването на настоящите Общи Условия се прилага действащото българското законодателство.

Сравнение на продукти

Нашият онлайн магазин използва така наречените "Бисквитки" Научете повече за нашата политика за поверителност и нашите Общи условия.